Micone GRS 9601

Micone GRS 9601

Het product GRS 9601 is een beschermende anti-graffiti coating voor poreuze oppervlakken.

Voordelen:

 • Uitstekende bescherming tegen indringing van graffiti;
 • Vermindert indringing van agressieve stoffen;
 • Water-gebaseerd;
 • Dampdoorlaatbaar;
 • Milieuvriendelijk;
 • Biologisch afbreekbaar;
 • Verandert het uiterlijk van de ondergrond niet;
 • UV-bestendig;
 • Weerbestendig, waterafwijzend.

Productbeschrijving:

Micone GRS 9601 vormt een duurzame beschermende laag waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd. Micone GRS 9601 is op waterbasis en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. Het materiaal vormt een opofferende laag en moet na verwijdering van graffiti opnieuw worden aangebracht. De laag is dampdoorlaatbaar en biedt gedurende ca. 4 jaar bescherming, afhankelijk van de omstandigheden.

Verwerkingsvoorschriften:

Condities die de uitvoering van de werkzaamheden bepalen zijn:

 • Weerscondities: droog, geen harde wind;
 • Buitentemperatuur: minimaal 8°C;
 • Na het aanbrengen van de anti-graffiti coating dient het, afhankelijk van de buitentemperatuur, minimaal 4-8 uur droog te zijn in verband met het waterbestendig worden van de coating.

Voorbehandeling ondergrond:

De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreinigingen zoals roet, was, olie, verfresten etc. Bescherm glas en andere niet te behandelen delen.

Verwerking:

Micone GRS 9601 niet verdunnen.
Roer het product intensief. Micone GRS 9601 dient te worden aangebracht bij voorkeur met een lagedrukspuit.
Breng een tweede laag aan nadat de eerste laag iets is aangedroogd. De ondergrond mag vochtig zijn, maar moet er droog uitzien. Gemorst materiaal kan gemakkelijk met water worden verwijderd.
Zet vooraf een proef op, om verzekerd te zijn van het beste resultaat.

Verwijdering van graffiti:

Methode 1: Normale ondergronden
Graffiti verwijderen door middel van hogedruk (heet)water bij 75 - 150 bar, temperatuur 90°C. Losse deeltjes graffiti kunnen worden afgeveegd met een natte lap. Op de behandelde plaats een nieuwe laag Micone GRS 9601 aanbrengen.

Methode 2: Gevoelige ondergronden
Spuit Cryptol-2 op het oppervlak en laat dit enige minuten inwerken. Verwijderen met hogedruk (heet)water bij 60 - 80 bar, temperatuur 90°C. Deze methode wordt alleen toegepast bij zeer kwetsbare oppervlakken. Graffitiresten met een lap verwijderen en afwassen met water. Op de behandelde plaats een nieuwe laag Micone GRS 9601 aanbrengen.

Verwijderen van organische en verkeersvervuiling:

Organische en verkeersvervuiling kan door middel van water onder lage druk (brand- of tuinslang) op eenvoudige wijze worden afgespoeld. LET OP: geen verhoogde temperatuur gebruiken

Opslag en houdbaarheid:

In originele ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar, indien vorstvrij opgeslagen.

Veiligheidsvoorschriften:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en beschermingsmiddel voor het gezicht. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig advies inwinnen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. In geval van inslikken water of melk drinken, geen braken opwekken. Medisch advies inwinnen.

Technische gegevens:

Kleur:transparant, mate van zichtbaarheid is afhankelijk van de ondergrond
Soortelijk gewicht:0,99
Geur:geurloos
pH:ca. 8
Verbruik:afhankelijk van de porositeit van de ondergrond
Beton en metselwerk:0,1 - 0,2 l/m2
Zandsteen, lichtbetonblokken en andere poreuze ondergronden:0,2 - 0,5 l/m2
Aantal lagen:2 lagen; 3 lagen bij (kalk)zandsteen, tufsteen en mangaansteen
Droogtijd:waterbestendig na ca. 2 uur; droog na ca. 4 uur;doorharding na ca. 48 uur
Verwerkingstemperatuur:bij voorkeur 10 - 35 °C
Min. verwerkingstemperatuur:8°C
Rel. luchtvochtigheid:max. 95% tijdens verwerking

Voor verdere informatie zie productdocumentatie.