Disclaimer

Hoewel bij de totstandkoming van informatie de grootste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op deze website.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Micone B.V. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Micone B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Micone B.V..

Privacy

Indien u ons via de website persoonlijke gegevens verstrek, behandelen wij deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.